Objektno-orijentisano programiranje i programski jezik Java

Mirjana Ivanović, Zoran Budimac, Miloš Radovanović, Dejan Mitrović

Izdavač: Sigra star. 400 str. Novi Sad, 2016. ISBN: 978-86-88167-03-1

Prodajna mesta:

    Knjižara SOLARIS (SPENS), Novi Sad

    Knjižara Studentski trg, Beograd

Iz predgovora:

Ova knjiga je nastala kao posledica višegodišnjeg držanja kurseva iz predmeta Programski jezici, Uvod u programiranje, Objektno-orijentisano programiranje 1 i Objektno-orijentisano programiranje 2, za studente informatičkih usmerenja na Departmanu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Konačnom sadržaju knjige je doprinelo i iskustvo autora u predavanju i držanju vežbi iz različitih programskih jezika.

Knjigom su pokriveni najznačajniji aspekti objektno-orijentisanog stila programiranja, kao i modernog, objektno-orijentisanog programskog jezika Java, bez preteranog opterećivanja čitaoca nepotrebnim detaljima.

Iako na tržištu, na srpskom jeziku, postoji čitav niz prevoda (sa engleskog jezika) obimnih knjiga o programskom jeziku Java, ova knjiga umerenog obima pokriva najznačajnije elemente jezika namenjene profesionalnoj upotrebi uz adekvatnu specifikaciju sintakse.

Knjiga je, pre svega, namenjena studentima informatičkih usmerenja na Departmanu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, kao udžbenik za predmet Objektno-orijentisano programiranje 1, i pomoćni udžbenik za predmete Uvod u programiranje i Objektno-orijentisano programiranje 2. Takođe, pošto se programski jezik Java koristi na mnogim predmetima u okviru informatičkih studijskih programa, očekujemo da će studentima knjiga biti korisna tokom celog toka studija. S druge strane, kako prikazuje moderan, široko rasprostranjen programski jezik, knjiga može biti od koristi i svima onima koji žele da se bolje upoznaju sa mogućnostima ovog jezika: studentima drugih fakulteta, naprednijim srednjoškolcima, ali i programerima koji do sada nisu koristili ovaj programski jezik.

Kratak sadržaj:

1    Uvod
2    Objektno-orijentisano programiranje
3    Struktura programa u Javi
4    Prosti tipovi podataka
5    Naredbe
6    Referencijalni tipovi podataka
7    Lambda izrazi
8    Paketi
9    Izuzeci
10  Kolekcije
11  Niti
12  Razvoj vizuelnih aplikacija
13  Java API
Literatura

Detaljniji sadržaj:

1    Uvod
   
1.1    Istorijat
    1.2    Problemi u razvoju softvera pre pojave Jave
    1.3    Osobine Jave
    1.4    Java platforme
    1.5    Istorija razvoja Java verzija
2    Objektno-orijentisano programiranje
   
2.1    Objekti
    2.2    Klase
    2.3    Nasleđivanje
    2.4    Višestruko nasleđivanje
    2.5    Interfejsi
    2.6    Polimorfizam
3    Struktura programa u Javi
   
3.1    Osnovni elementi Java programa
    3.2    Primer programa u Javi
    3.3    Struktura Java programa
4    Prosti tipovi podataka
   
4.1    Značaj tipova podataka
    4.2    Logički tip podataka
    4.3    Celobrojni tipovi podataka
    4.4    Konstantne vrednosti – literali
    4.5    Tipovi realnih brojeva
    4.6    Upotreba znaka "_" u numeričkim literalima
    4.7    Operatori nad prostim tipovima podataka
5    Naredbe
   
5.1    Blok
    5.2    Prazna naredba
    5.3    Izraz naredba
    5.4    Naredbe grananja
    5.5    Naredbe ponavljanja
    5.6    Naredbe sa labelom
    5.7    Naredba break
    5.8    Naredba continue
    5.9    Naredba return
6    Referencijalni tipovi podataka
   
6.1    Klase
    6.2    Interfejsi
    6.3    Nizovi
    6.4    Nabrojivi tip podataka
    6.5    Stringovi
    6.6    Operatori nad referencijalnim tipovima
7    Lambda izrazi
   
7.1    Struktura lambda izraza u Javi
    7.2    Primeri jednostavnih lambda izraza u Javi
    7.3    Funkcijski interfejsi i lambda izrazi
8    Paketi
   
8.1    Paketi i jedinice prevođenja
    8.2    Paketi i direktorijumi
    8.3    Ime paketa
    8.4    Primer
    8.5    Dizajn paketa
9    Izuzeci
   
9.1    Naredba try
    9.2    Tipovi izuzetaka i greške
    9.3    Naredba throw
    9.4    Pravljenje novih klasa izuzetaka
    9.5    Deklarisanje izuzetka u zaglavlju metoda
    9.6    Štamapanje podataka o izuzetku
    9.7    try-with-resources
    9.8    Primer
10  Kolekcije
   
10.1  Interfejs Collection
    10.2  Rad sa listama
    10.3  Rad sa skupovima
    10.4  Mape
    10.5  Red opsluživanja
    10.6  Jednakost i sortiranje elemenata
    10.7  Odabir kolekcije
    10.8  Operacije agregacije i paket java.util.stream
    10.9  Primeri upotrebe kolekcija
11  Niti
   
11.1  Kako se prave niti
    11.2  Kako se niti kontrolišu
    11.3  Sinhronizacija niti
    11.4  Neki primeri upotrebe niti
12  Razvoj vizuelnih aplikacija
   
12.1  Struktura JavaFX
    12.2  Dizajniranje korisničkog interfejsa
    12.3  Programiranje vođeno događajima
    12.4  Pregled važnijih vizuelnih komponenti
    12.5  Vizuelni efekti i animacije
    12.6  MVC šablon i izolacija komponenti
    12.7  FXML
    12.8  Poređenje sa bibliotekom Swing
13  Java API
   
13.1  Osnovne klase u Javi – paket java.lang
    13.2  Korisne klase u paketu java.util
    13.3  Ulazno-izlazne operacije i paket java.io
    13.4  Mrežno programiranje – paket java.net
    13.5  Distribuirane aplikacije i paket java.rmi
Literatura

Kompletan sadržaj (PDF)