Regular courses at Chair of Computer Science

Matematička analiza I (smer Računarske nauke)

Seminar pruža studentima uvid u neke od savremenih tehnika softverskog inženjerstva i upoznaje ih sa pratećim aktivnostima rada na velikim softverskim projektima.

Obrađuju se teme: Održavanje softvera, Softverska ergonomija, Upravljanje konfiguracija, Upravljanje projektima, Ekstremno programiranje, Korisnička uputstva ...

Ispit se polaže izradom i odbranom seminarskog rada.

Seminar je pogodan za studente koji su odslušali kurs „Softversko inženjerstvo“ i ispunili predispitne obaveze na njemu.