User Tools

Site Tools


pripremna_nastava
Starting TLS failed

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pripremna_nastava [2021/09/14 15:20]
127.0.0.1 external edit
pripremna_nastava [2021/09/22 19:23] (current)
doni.pracner@dmi.uns.ac.rs
Line 1: Line 1:
 ====== Priprema za visokoškolsku nastavu informatike (CS0) ====== ====== Priprema za visokoškolsku nastavu informatike (CS0) ======
  
-//Pripremna nastava se **neće** držati 2020. godine zbog problema sa epidemiološkom situacijom.//+//Pripremna nastava se **neće** držati 2021. godine zbog problema sa epidemiološkom situacijom.//
  
 Departman za matematiku i informatiku organizuje nastavu predviđenu za studente I godine matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, a cilj je lakše praćenje nastave računarstva na ovom Departmanu. Ovaj vid nastave je poznat i po alternativnom nazivu //Computer Science 0 (CS0)//. Departman za matematiku i informatiku organizuje nastavu predviđenu za studente I godine matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, a cilj je lakše praćenje nastave računarstva na ovom Departmanu. Ovaj vid nastave je poznat i po alternativnom nazivu //Computer Science 0 (CS0)//.
pripremna_nastava.1631625627.txt.gz · Last modified: 2021/09/14 15:20 by 127.0.0.1