User Tools

Site Tools


pripremna_nastava

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pripremna_nastava [2019/08/10 18:02]
doni.pracner@dmi.uns.ac.rs
pripremna_nastava [2020/09/17 13:40] (current)
doni.pracner@dmi.uns.ac.rs
Line 1: Line 1:
 ====== Priprema za visokoškolsku nastavu informatike (CS0) ====== ====== Priprema za visokoškolsku nastavu informatike (CS0) ======
 +
 +//Pripremna nastava se **neće** držati 2020. godine zbog problema sa epidemiološkom situacijom.//​
  
 Departman za matematiku i informatiku organizuje nastavu predviđenu za studente I godine matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, a cilj je lakše praćenje nastave računarstva na ovom Departmanu. Ovaj vid nastave je poznat i po alternativnom nazivu //Computer Science 0 (CS0)//. Departman za matematiku i informatiku organizuje nastavu predviđenu za studente I godine matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, a cilj je lakše praćenje nastave računarstva na ovom Departmanu. Ovaj vid nastave je poznat i po alternativnom nazivu //Computer Science 0 (CS0)//.
Line 7: Line 9:
 Časovi su besplatni za studente Prirodno-matematičkog fakulteta i održavaju se u zgradi Departmana za matematiku i informatiku (Trg Dositeja Obradovića 4). Časovi su besplatni za studente Prirodno-matematičkog fakulteta i održavaju se u zgradi Departmana za matematiku i informatiku (Trg Dositeja Obradovića 4).
  
-Nastava će se održavati u sledećim terminima: 
- 
-| Utorak| 17. septembar 2019| Sala 64, treći sprat| 10-14h| 
-| Sreda| 18. septembar 2019| Sala 64, treći sprat| 10-14h| 
-| Četvrtak| 19. septembar 2019| Sala 64, treći sprat| 10-14h| 
-| Petak| 20. septembar 2019| Sala 64, treći sprat| 10-14h| 
- 
-Da bi se stiglo do sale 64, potrebno je sa nakon ulaska u hol Departmana poći gore stepenicama koje su odmah tu desno, popeti se na treći sprat i otići levo skoro skroz do kraja hodnika. Sale su označene brojevima iznad vrata. 
  
 Predviđene teme: Predviđene teme:
pripremna_nastava.1565452931.txt.gz · Last modified: 2019/08/10 18:02 by doni.pracner@dmi.uns.ac.rs