User Tools

Site Tools


pripremna_nastava
Starting TLS failed

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pripremna_nastava [2020/09/17 13:40]
doni.pracner@dmi.uns.ac.rs
pripremna_nastava [2022/09/06 16:32] (current)
doni.pracner@dmi.uns.ac.rs
Line 1: Line 1:
 ====== Priprema za visokoškolsku nastavu informatike (CS0) ====== ====== Priprema za visokoškolsku nastavu informatike (CS0) ======
  
-//Pripremna nastava se **neće** držati 2020. godine zbog problema sa epidemiološkom situacijom.//+//Pripremna nastava se **neće** držati 2022. godine. Primarni razlog su problemi sa epidemiološkom situacijom koji su onemugućili jasno planiranje ovih aktivnosti.//
  
 Departman za matematiku i informatiku organizuje nastavu predviđenu za studente I godine matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, a cilj je lakše praćenje nastave računarstva na ovom Departmanu. Ovaj vid nastave je poznat i po alternativnom nazivu //Computer Science 0 (CS0)//. Departman za matematiku i informatiku organizuje nastavu predviđenu za studente I godine matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, a cilj je lakše praćenje nastave računarstva na ovom Departmanu. Ovaj vid nastave je poznat i po alternativnom nazivu //Computer Science 0 (CS0)//.
pripremna_nastava.1600342808.txt.gz · Last modified: 2021/09/14 15:20 (external edit)