User Tools

Site Tools


pripremna_nastava

This is an old revision of the document!


Priprema za visokoškolsku nastavu informatike (CS0)

Pripremna nastava se neće držati 2022. godine. Primarni razlog su problemi sa epidemiološkom situacijom koji su onemugućili jasno planiranje ovih aktivnosti.

Departman za matematiku i informatiku organizuje nastavu predviđenu za studente I godine matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, a cilj je lakše praćenje nastave računarstva na ovom Departmanu. Ovaj vid nastave je poznat i po alternativnom nazivu Computer Science 0 (CS0).

Nastava traje 16 školskih časova, raspoređenih u 4 dana, i izvode je predavači sa višegodišnjim iskustvom predavanja na fakultetu.

Časovi su besplatni za studente Prirodno-matematičkog fakulteta i održavaju se u zgradi Departmana za matematiku i informatiku (Trg Dositeja Obradovića 4).

Predviđene teme:

  • Osnovni pojmovi u programiranju
  • Jednostruka i višestruka grananja
  • Određena iteracija
  • Neodređena iteracija sa uslovom na početku
  • Neodređena iteracija sa uslovom na kraju
  • Poređenje iteracija
  • Naprednije kombinovanje naredbi
Starting TLS failed
pripremna_nastava.1662474736.txt.gz · Last modified: 2022/09/06 16:32 by doni.pracner@dmi.uns.ac.rs